നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ആന്റിബോഡി അസ്സെ റീജന്റ് കിറ്റ് (CMIA)